ไปหน้าเพิ่มบุคคลภายนอก

บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตเข้า-ออกภาควิชา

รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
หน่วยที่เข้ามาปฏิบัติ/ฝึกงาน
เริ่มปฏิบัติ/ฝึกงาน
เสร็จสิ้นปฏิบัติ/ฝึกงาน
วันที่ลงข้อมูล