บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงานภาควิชา


นางสาวเพ็ญศรี ผ่องชัยกุล

หัวหน้าสำนักงานภาควิชา

เลขานุการภาควิชา

โทร 024195266


นางสาวณฤทัย เพียวสำราญ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร 024198770


นายภคพล ทิมประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร 024199725 


นางสาวสุนทรี มีชำนาญ

นักวิชาการศึกษา

โทร 024198770


นางสาวจรรยา พุกกะคุปต์

พนักงานธุรการ

โทร 024197577


นายสมโภช แสนกล้า

พนักงานธุรการ

โทร 024197577


นายศุภชัย ยอดรัก

พนักงานธุรการ

โทร 024199725