สำนักงานภาควิชาสรีรวิทยา

อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทร 024197577

โทรสาร 024115009

phakaphol.thi@mahidol.ac.th